Tavoitteet ja sisältö:

Opiskelija tuntee typografian termit ja käsitteet, kirjaintyypit, typografisen sommittelun ja typografisen merkistön. Opiskelija käyttää typografian viestinnällisiä ja ilmaisullisia mahdollisuuksia. 

- typografian peruskäsitteet ja -säännöt
- typografia graafisessa suunnittelussa
- luettavuus
- kirjaintyyppien valintakriteerit
- typografian suunnittelu ja käyttö